ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ English Program ในหัวข้อ "มีสติ ฝึกสมาธิ พัฒนาEQ อยู่อย่างพอเพียง"

โพสต์21 มิ.ย. 2559 01:48โดยพิทยา พรหมปัญญา
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ 
English Program ในหัวข้อ "มีสติ ฝึกสมาธิ พัฒนาEQ อยู่อย่างพอเพียงเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดการด้านอารมณ์ตนเอง ควบคู่กับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดร.สุภาวดี  สำราญ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน และ อ. สุมนฑา  เจียมสงวน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์ฝึกสติภาวนา เกาะพุทธธรรม วัดทับมิ่งขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments