โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินงานการติดตามงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ

โพสต์13 มิ.ย. 2560 23:58โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม  ยินดีต้อนรับ  คณะกรรมการดำเนินงานการติดตามงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมการบริโภยาสูบ
ด้วยสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กรุงเทพฯ และสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกดฮอล์ จังหวัดอุดรธานี ไค้มาติดตามการดำเนินงานสื่อสารด้านความเสี่ยง เพื่อป้องกันการควบคุมยาสูบในเยาวชน ของโรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ. ห้องโสตทัศนศึกษา 
                         โดยมีนายธวัช   มูลเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเลยพิทยาคม และคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในการประชุมในครั้งนี้ ซึ้งโรงเรียนเลยพิทยาคมจะต้องให้ครูและนักเรียนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในสถานศึกษา  [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ]

Comments