โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและคณะครูที่ทำการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559

โพสต์4 เม.ย. 2560 07:26โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยาและคณะครูที่ทำการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.นายชีพวานนท์ โธติการพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา  2.นางมยุรีย์พร วันติยู ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 3.นายสหรัฐ เต็มวงษ์ ครูวิศวกรรมอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 4.นางอภิญญา บุญโท ครูคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 5.นายณรงค์ชัย บุตรวัง ครูฟิสิกส์ โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 6.นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชา ครูนาฎศิลป์ โรงเรียนภูเรือวิทยา 
7.นางสาวเบญญภา ทุมสงคราม ครูดุริยางค์ศาสตร์ไทย โรงเรียนภูเรือวิทยา ณ.โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 4 เมษายน 2560
Comments