ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร์

โพสต์19 ธ.ค. 2559 22:40โดยพิทยา พรหมปัญญา
ครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ได้รับเกียรติบัตรศึกษาดูงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์
๒.นายศุภชัย โพธิ์ล้อม คลิกภาพกจิกรรมที่นี่
Comments