ยินดีตอนรับคุณครูคนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์27 ต.ค. 2559 00:44โดยพิทยา พรหมปัญญา
ยินดีตอนรับคุณครูคนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1.นางจุฑารัตน์ นาคะรังสี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.นางศุภมาส ไชยปะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3.นางสุพัตรา ไชยจันหอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.นางพัชรี มูลเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.นางสุนันท์ ปัสสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6.นางสาวแก้วกานดา สุขจ้อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
7.นางสาวเพชรรัตน์ ภูธรศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
8.นางดุจฤดี อ้วนคำ ครูแนะแนว
9.นายพีรกร สิงห์ชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10.นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11.นายกำชัย บุตระมี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษา
12.นางสาวพรสุดา มูลเพ็ญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13.นางสาวณัฐณิชา จำปาอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Comments