ยินดีต้อนรับคุณครูย้ายและบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์15 พ.ค. 2560 20:21โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูย้ายและบรรจุใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ครูย้าย  2560

1. นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์           รองผู้อำนวยการ

2.นางสาวอาภาภรณ์  ศรีชา                 วิชาเอก  นาฎศิลป์ไทยศึกษา

3.นางเบญญาภา  ทุมสงคราม                วิชาเอก  ดุริยางคศาสตร์ไทย

4.นางมยุรีย์พร  ขันติยู                        วิชาเอก คณิตศาสตร์

5. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์                        วิชาเอก  วิศวกรรม-อุตสาหกรรม

6. นางสาวรัตนา  อินทจันทร์                วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

7. นางโฉมสุภางค์  ถมกระจ่าง               วิชาเอก  ภาษาไทย

8. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง                     วิชาเอก  ฟิสิกส์

9. นางศิริพร  พิมพ์ศรี                        วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

10. นางอภิญญา  บุญโท                     วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์

บรรจุใหม่  2560

1. นายธนากร กองกูล                        วิชาเอก ชีววิทยา

2. นางสาวณัฐพร สิงห์มณี                    วิชาเอก คอมพิวเตอร์

3. นางสาวปูริตา  จั่นทอง                    วิชาเอก คอมพิวเตอร์

4. นางสาวสุกัญญา  ราชเจริญ               วิชาเอก  ภาษาจีน

ครูชาวต่างชาติ

1. ครูเบนโจ โมลินโย                         ครูฟิลิบปินส์

คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments