ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม   [ อัปเดต ]ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์4 ก.พ. 2564 06:54โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2564 23:53 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
1. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
2. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
3. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE)(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
4.
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  (Gifted Education Program) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)  
5.
นักเรียนพิเศษโครงการจัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 (ร.ร.เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทโควตา รร.เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์2 ก.พ. 2564 07:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2564 00:19 ]

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 (ร.ร.เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทโควตา รร.เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อ และรายงานตัว ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หน้าห้องบริหารวิชาการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.30 น. 1. อ่านรายละเอียดจากประกาศให้เข้าใจ ตรวจสอบรายชื่อ และจำหมายเลขลำดับการรายงานตัวให้ตรงกับแผนการเรียนที่ได้รับโควตา 2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน มาลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด 3. เตรียมเงินค่าดำเนินการสอบเพื่อสอบจัดห้องเรียน คนละ 200.- บาท และ ค่าคู่มือนักเรียน คนละ 100.- บาท รวมค่าใช้จ่ายคนละ 300.- บาท 4. ระหว่างการรายงานตัว นร.ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิท 19 อย่างเคร่งครัด หากนักเรียนไม่ดำเนินการลงลายมือ ชำระค่าสอบ และชำระค่าคู่มือนักเรียน ตามวัน เวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเข้ามอบตัวเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควตา รร.เดิม) และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ร.ร.เดิม)

โพสต์25 ม.ค. 2564 04:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2564 04:42 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม(ร.ร.เดิม) ร

จำนวนที่รับ รับจำนวน 387 คน     
1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์                                               รับจำนวน    282   คน
2. แผนการเรียน คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                                             รับจำนวน      70   คน     
  3. แผนการเรียน ศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์) และเทคโนโลยี     รับจำนวน      35   คน   
วัน เวลาการรับสมัคร
รับสมัครวันที่  25-29 มกราคม 2564  ที่ห้องแนะแนว โรงเรียนเลยพิทยาคม เวลา 08.30–16.00 น.

รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศหน้าห้องวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โพสต์5 ม.ค. 2564 22:16โดยมัลลิกา ทุมจันดา

แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกวิชาการและฟิสิกส์ ดาราศาสตร์โอลิมปิก (สอวน.) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ธ.ค. 2563 00:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 00:04 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโอลิมปิกวิชาการและฟิสิกส์ ดาราศาสตร์โอลิมปิก (สอวน.) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 และจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 พ.ย. 2563 06:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 06:18 ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2563 02:20 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกยน 2563 ประชุมเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ,
นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์17 พ.ย. 2563 19:15โดยมัลลิกา ทุมจันดา

                                                  
  ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

1-10 of 335