ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

โพสต์20 ก.พ. 2562 01:56โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 02:05 ]

     ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
     ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการประชุมและลงมติแก้ไข คํานิยาม คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การเป็นนักเรียน ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงส่งผลให้ประกาศการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ประจํา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้ดําเนินการประกาศประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนั้น จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบาง หลักเกณฑ์การรับนักเรียน
ดังนั้น ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ห้องปกติ ห้องเรียนพิเศษ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และนักเรียนที่จบ .โรงเรียนเดิม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จําเป็นต้องมีการแก้ไขและประกาศเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ในส่วนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ทุกรายการ ยังคง ดําเนินการตามระเบียบการเดิมทั้งหมด ส่วนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้องปกติ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และ นักเรียนที่จบ .โรงเรียนเดิม โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จนกว่าจะได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นลําดับต่อไป ดังเอกสารแนบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์5 ก.พ. 2562 18:28โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2562 20:11 ]

ตารางสอบปลายภาคและผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดังเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์31 ม.ค. 2562 08:31โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค และประกาศห้องสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์24 ม.ค. 2562 07:31โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค และประกาศห้องสอบปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคมจะจัดสอบปลายภาคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบ Pre O-NET หน่วยบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ และห้องสอบตามไฟล์ที่แนบมานี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 09:12โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2562 02:07 โดย กีรติ มูลเมือง ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โพสต์7 ม.ค. 2562 09:42โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2562 20:14 โดย พิทยา พรหมปัญญา ]


โรงเรียนเลยพิทยาคม มีกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifed Education Program : GEP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SC)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SM)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE)
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบท้ายนี้

ตารางสอบกลางภาค 2/2561

โพสต์13 ธ.ค. 2561 19:03โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 19:14 ]

 
ตารางสอบกลางภาค 2/2561  ดังเอกสารแนบ

การชำระเงินบำรุงการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 10:24โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 10:51 ]


หมายเหตุ ใบแจ้งการชำระเงินเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้
หากต้องการกรอกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แนะนำให้ใช้โปรแกรม Adobe Reader ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader ได้ที่ https://get.adobe.com/reader/

ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์31 ต.ค. 2561 22:18โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดการจัดงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จึงได้กําหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ นักเรียน ในครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นคณะกรรมการจัดการ แข่งขันและกรรมการตัดสิน ซึ่งอาจจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงปิดการเรียนการสอน เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน เอกสารตามไฟล์แนบ


โรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ต.ค. 2561 00:16โดยองอาจ เกตะวันดี

 
โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจให้กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://goo.gl/GPdgPu  ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

1-10 of 208