ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โพสต์20 ก.ค. 2560 05:32โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 05:38 ]

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:28โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โพสต์4 ก.ค. 2560 23:46โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 05:37 โดย มนตรี เจดีย์ ]

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์3 ก.ค. 2560 22:41โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 19:55โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 20:09 ]

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2560
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง ]

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์5 มิ.ย. 2560 23:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 21:17 ]

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC)

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:38โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC)

ตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19             

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)  จำนวน 1 อัตรา  โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่        

ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC) ตาม ไฟล์แนบ

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษา และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน

โพสต์29 พ.ค. 2560 02:42โดยพิทยา พรหมปัญญา

เรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษา และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน

ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการชำระเงินระดมทุน ประจำภาคเรียน 1/2560 โดยให้ชำระผ่านครูที่ปรึกษา

ในวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2560 (ดังรายละเอียดด้านหลัง) ขอความร่วมมือให้ชำระที่ครูประจำชั้นของนักเรียนเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูล

2. ผู้ปกครองนักเรียนผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรจากหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ขอรับหนังสือรับรองประกอบการขอเบิกได้ที่ห้องการเงิน อาคารจามจุรี (อาคาร 4 ) โรงเรียนเลยพิทยาคม

3. การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนนำส่งใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียนที่ครูประจำชั้นให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์28 พ.ค. 2560 23:04โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC) นั้น
โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตาม ไฟล์แนบ

1-10 of 134