ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อ ห้องเรียน ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต ]

ประกาศรายชื่อ ห้องเรียน ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ประจำปีการศึกษา 2561
ดังเอกสารที่แนบ

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 เม.ย. 2561 10:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนเลยพิทยาคมจะดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ในวันที่ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้แต่งตัวด้วยชุดพละศึกษาและให้นำคู่มือนักเรียนมาด้วย


ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

โพสต์10 เม.ย. 2561 19:32โดยกีรติ มูลเมือง

 ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนการรับนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนจึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ในเวลา 08.30 - 16.30 น.
     หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ปีการศึกษา 2561  และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

โพสต์10 เม.ย. 2561 19:29โดยกีรติ มูลเมือง

    ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนการรับนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนจึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ในเวลา 08.30 - 16.30 น.
     หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ปีการศึกษา 2561  และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ที่เรียนปรับระดับความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 20:26โดยกีรติ มูลเมือง

  เรียนปรับระดับความรู้พื้นฐาน ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2561 (หยุดวันอาทิตย์) เวลา 08.00 - 15.30 น.
   ตารางเรียน และรายชื่อดังเอกสารที่แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

โพสต์9 เม.ย. 2561 08:05โดยพิทยา พรหมปัญญา

 
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
 เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์9 เม.ย. 2561 00:02โดยกีรติ มูลเมือง

     ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนการรับนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนจึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ในเวลา 08.30 - 16.30 o น.
     หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ปีการศึกษา 2561  และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 เม.ย. 2561 23:52โดยกีรติ มูลเมือง

     ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนการรับนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนจึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ในเวลา 08.30 - 16.30 o น.
     หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม  ปีการศึกษา 2561  และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับสำรองต่อไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 03:24โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 03:25 ]1-10 of 184