ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์26 มี.ค. 2563 03:37โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2563 17:06 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง  สรรหาบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program)

โพสต์23 มี.ค. 2563 23:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2563 23:04 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program) จำนวน 1 อัตรา 

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสต์20 มี.ค. 2563 11:08โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 09:49 ]

ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด  ตามมติของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 นั้น  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมายังสถานศึกษาในสังกัด ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง  (อ่านรายละเอียดประกาศของโรงเรียน)

งานรับนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงขอเสนอคำแนะนำและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความเรียบร้อย ดังนี้
 1. กรณีที่นักเรียน มีระเบียบการ จากทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ศึกษารายละเอียดต่างๆ ของการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้ละเอียด 
  • เตรียมข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบตามคำแนะนำในเอกสารระเบียบการ โดย คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
  • พิมพ์เอกสารข้อมูลนักเรียนที่บันทึกในระบบ และจัดเตรียมเอกสารการสมัครต่างๆ ให้พร้อมเพื่อมายื่นในวันรับสมัครตามที่ สพฐ. จะมีประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
 2. กรณีที่นักเรียน ยังไม่มีระเบียบการ จากทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
 3. กรณีนักเรียนที่เคยบันทึกข้อมูลเพื่อสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษไปแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขประเภทการสมัครให้ถูกต้อง โดย คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการแก้ไขข้อมูล และพิมพ์เอกสารที่แก้ไขแล้ว พร้อมทั้งดาวน์โหลด เอกสารขั้นตอนการสมัครสอบ และกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของนักเรียนเท่านั้น เตรียมเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วนสำหรับใช้ยื่นสมัครต่อไป
 4. ในระหว่างนี้ ผู้ปกครองควรกำกับดูแลให้นักเรียนได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบให้เรียบร้อยครบถ้วน  และเตรียมตัวสำหรับการสอบ โดยให้อ่านหนังสือ หรือติวผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้านของตนเอง  งดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือไปในสถานที่ที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก  และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
 5. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในทุก ๆ ช่องทางที่สามารถกระทำได้  โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.loeipit.ac.th และทาง http://www.facebook.com/loeipit.ac.th เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด  ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้โปรดติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
 6. การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับนักเรียน
  • โรงเรียนเลยพิทยาคม  โทร. 042811290, 0864513776
  • สำนักงาน ห้องบริการงานวิชาการ โทร. 0951475089
  • นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 0968530895, 0953930796
  • นายสุวิทย์  สุทธิแพทย์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 0956690177
  • นางศศิธร เดชไทย หัวหน้างานรับนักเรียน โทร. 0817399598
 7. การติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในระบบรับนักเรียน
  1. นายองอาจ  เกตะวันดี  โทร. 0810538088 LineID:OK8088
  2. นายกีรติ  มูลเมือง โทร. 0849186966
  3. นางมัลลิกา  ทุมจันดา โทร. 0856078009
  4. นางสาวณัฐพร  สิงห์มณี โทร. 0882280535
  5. นางสาวปูริตา  จั่นทอง โทร. 0953275115
  6. นายจุลดิศ  คำหว่าน  โทร. 0646505090
  7. นายพิทยา  พรหมปัญญา โทร. 0864652499
    
https://docs.google.com/a/loeipit.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laXBpdC5hYy50aHx3ZWJ8Z3g6MWY1Y2NmMGU0YmU5ZGU3Yg     https://docs.google.com/a/loeipit.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laXBpdC5hYy50aHx3ZWJ8Z3g6MTg4ZDM3ZTc3MWE3ZjI0ZA     http://1.179.191.157/freshy2010x/     https://docs.google.com/a/loeipit.ac.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bG9laXBpdC5hYy50aHx3ZWJ8Z3g6NGJmNGQ0MmI1ZTdjYTI4NA

ในการบันทึกข้อมูลนักเรียนออนไลน์ เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมข้อมูลและเอกสาร
สำหรับประกอบการยื่นใบสมัครเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการรับสมัครจริง

อนึ่ง โรงเรียนได้เลื่อนวันรับสมัคร วันสอบ และวันมอบตัว ออกไปโดยไม่มีกำหนด
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป


เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 มี.ค. 2563 20:45โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 20:59 ]ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองรอบที่ 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 มี.ค. 2563 19:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 19:28 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ  EP

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2563 00:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2563 00:05 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ รายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองรอบที่ 2 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 มี.ค. 2563 19:06โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 19:09 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ  EP

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองรอบที่ 2 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 20:43โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 19:08 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ   ICE

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 มี.ค. 2563 19:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 20:49 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการ  GEP EP และ ICE

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

โพสต์12 มี.ค. 2563 23:00โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2563 23:01 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 283