ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 ก.พ. 2561 05:58โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคมจะทำการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ประกาศห้องสอบปลายภาคตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

โพสต์16 ก.พ. 2561 01:34โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม)

โพสต์12 ก.พ. 2561 18:41โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร. เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์6 ก.พ. 2561 20:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 20:15 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ - ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คลิกรายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาด

โพสต์9 ม.ค. 2561 18:49โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาด

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ธ.ค. 2560 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการวิจัยระดับสูง

ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่


ประกาศผังห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ธ.ค. 2560 01:16โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศผังห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคมจะทำการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ดังนั้นฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ประกาศผังห้องสอบกลางภาคตามไฟล์แนบ

การรับสมัครนักเรียนโครงการ English Program ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2560 07:16โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 07:18 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์19 ธ.ค. 2560 22:17โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Education Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561


1-10 of 161