ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 4) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)

โพสต์18 เม.ย. 2562 09:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 09:31 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 4) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)

โพสต์17 เม.ย. 2562 06:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2562 06:37 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 09:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 09:57 ]


ประกาศ รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.30 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องเรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์9 เม.ย. 2562 04:45โดยกีรติ มูลเมือง

ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทินการรับนักเรียนปี 2562 และการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
   ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อที่แนบและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น - 16.30 น. หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องเรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 เม.ย. 2562 04:24โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 04:31 ]

ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามปฏิทินการรับนักเรียนปี 2562 และการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
   ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว แต่ไม่มามอบตัว ทำให้จำนวนนักเรียนไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อที่แนบและรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
     อนึ่ง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น - 16.30 น. หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

โพสต์5 เม.ย. 2562 00:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2562 00:05 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์4 เม.ย. 2562 02:27โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2562 04:59 โดย องอาจ เกตะวันดี ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์2 เม.ย. 2562 04:41โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2562 04:56 ]

    ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ดำเนินการพิจารณา คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อแนบประกาศนี้
    ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อ และมารายงานตัว นวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องวิชาการ อาคารจามจุรี(อาคาร 4) โรงเรียนเลยพิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้มามอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

1-10 of 232