ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2562 23:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 23:45 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด (เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 มิ.ย. 2562 08:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 08:56 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด  เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 มิ.ย. 2562 08:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 08:27 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์29 เม.ย. 2562 01:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2562 01:57 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก จํานวน 120 รายการ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น
รายละเอียดตาม link นี้

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 02:10โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 02:11 ]

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ดังเอกสารแนบ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปี 2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 00:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2562 00:55 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา2562

โพสต์20 เม.ย. 2562 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2562 00:11 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ปีการศึกษา2562 โดยวิธีคัดเลือก

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก จํานวน 120 รายการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ตามเอกสารแนบ


ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 4) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)

โพสต์18 เม.ย. 2562 09:30โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 09:31 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 4) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM)

โพสต์17 เม.ย. 2562 06:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 เม.ย. 2562 06:37 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สำรองลำดับที่ 3) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 09:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2562 09:57 ]


ประกาศ รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนปรับระดับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.30 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 239