ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 03:15โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  23  พฤษภาคม 2561 นั้นโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศ  และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบดังนี้

ประกาศเรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษาและแจ้งการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน – อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:02โดยพิทยา พรหมปัญญา

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการชำระเงินระดมทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561
      ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม  มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เลื่อนระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โพสต์24 พ.ค. 2561 00:56โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง   เลื่อนระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                   
เขต 19  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

โพสต์17 พ.ค. 2561 02:11โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โพสต์15 พ.ค. 2561 04:40โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

โพสต์15 พ.ค. 2561 00:02โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 00:06 ]


ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

โพสต์3 พ.ค. 2561 21:50โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                 (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

--------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผังอาคารเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์30 เม.ย. 2561 09:05โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2561 09:08 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง ผังอาคารเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อ ห้องเรียน ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์25 เม.ย. 2561 23:50โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2561 23:55 ]

ประกาศรายชื่อ ห้องเรียน ระดับชั้นม.1 ม.2 ม.4 และม.5 ประจำปีการศึกษา 2561
ดังเอกสารที่แนบ

การปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์23 เม.ย. 2561 10:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม

ด้วยทางโรงเรียนเลยพิทยาคมจะดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คาบที่ 8-9

ในวันที่ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ให้แต่งตัวด้วยชุดพละศึกษาและให้นำคู่มือนักเรียนมาด้วย


1-10 of 192