class schedule12562

โพสต์9 ส.ค. 2562 05:26โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศ เรื่อง การใช้ตารางสอนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงตารางสอนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทำให้ห้องเรียนต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ได้แก่ ม.1/1 1/4 1/5 1/8 1/12 1/13 2/11 2/12 2/13 4/1 4/7 4/11 และ 4/12 รายละเอียดที่แนบมานี้ตาม link นี้