ประกาศเรียกรายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 โครงการ English Program

โพสต์10 มี.ค. 2560 01:34โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 10 มี.ค. 2560 01:35 ]
ตามที่โครงการ English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบตัวในวันที่ 10 มีนาคม 2560 นั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลนักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มามอบตัว จำนวน 27 คน  โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงขอให้นักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง 1-3 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มามอบตัวในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานโครงการ EP อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 โดยมี บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้มอบตัว หากไม่มาในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเรียนในโรงเรียน English Program โรงเรียนเลยพิทยาคม
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
10 มี.ค. 2560 01:34