โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และกำหนดแผนเชิญเหตุเพื่อปฏิบัติในกรณีที่พบกลุ่มเสี่ยง และ/หรือพบการติดเชื้อของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามประกาศฯ ดังนี้