ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์20 ก.ย. 2559 08:26โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 08:36 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  • เพศชาย อายุ 25-55 ปี บริบูรณ์
  • สัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
  • ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเคยเป็นทหารกองหนุนปลดประจำการ
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
20 ก.ย. 2559 08:26
Comments