การปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์26 ต.ค. 2559 20:23โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2559 20:33 ]
ตามที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้สถานที่โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นสนามสอบ และครูเป็นกรรมการุมสอบ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 และวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งโรงเรียนจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักเรียนต่อไป
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
26 ต.ค. 2559 20:23