กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเลยพิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมอาคาร 25 ปี เลยพิทย์  โรงเรียนเลยพิทยาคม  


*** นักเรียนสวมชุดพละ และสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พร้อมเตรียมน้ำดื่ม-อาหาร ***

เอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
 1. ใบนัดฉีดวัคซีน
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 3. เอกสารลงนามแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้ฉีดวัคซีน Pfizer ที่ผู้ปกครองลงนามแล้ว (เอกสารหมายเลข 1 และ 3)
  เอกสารหมายเลข 1 สำหรับยื่นเจ้าหน้าที่ รพ.เลย, เอกสารหมายเลข 3 ยื่นครูที่ปรึกษา
 4. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ผู้ปกครองลงนามแล้ว (เอกสารหมายเลข 2)
ติดต่อสอบถาม
 • 061-0249785  ครูดวงจันทร์ อาจศัตรู
 • 088-3397005  ครูอุทุมพร คูณเมือง
 • 098-2496220  ครูกำชัย บุตระมี
หมายเหตุ
 • กรณีที่ 1 : นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ได้ตามนัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
  ให้นักเรียนไปฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ได้ที่ รพ.เลย อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5  โดยให้รับบัตรคิวที่ชั้น 1
  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • กรณีที่ 2 : นักเรียนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 สามารถไปฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.เลย รับบัตรคิวชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก
  ลงทะเบียนที่ชั้น 5 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
 • ขอให้นักเรียนนำเอกสารที่ผู้ปกครองลงนามแล้วทั้ง 3 ฉบับ ไปยื่น ณ จุดลงทะเบียน (อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5 รพ.เลย) ในวันฉีดวัคซีนด้วย
 • นักเรียนทั้ง 2 กรณีนี้ ขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ระดับชั้น-ห้อง มาที่ครูที่ปรึกษา และให้ครูที่ปรึกษาส่งต่อข้อมูลที่ครูผู้ประสานงานอนามัยโรงเรียนฯ
  ได้ตั้งแต่ถึงวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
 • ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์รับวัคซีน (เอกสารหมายเลข 1 - 3) ได้ที่ลิงก์ตอนท้ายหน้านี้
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
3 พ.ย. 2564 23:46
Ċ
องอาจ เกตะวันดี,
3 พ.ย. 2564 23:46