ประกาศเรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษาและแจ้งการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน – อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:02โดยพิทยา พรหมปัญญา
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการชำระเงินระดมทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561
      ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม  มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามไฟล์แนบ