ประกาศ เรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษา และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน

โพสต์29 พ.ค. 2560 02:42โดยพิทยา พรหมปัญญา
เรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษา และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน - อุปกรณ์การเรียน

ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียนทุกคนตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดการชำระเงินระดมทุน ประจำภาคเรียน 1/2560 โดยให้ชำระผ่านครูที่ปรึกษา

ในวันที่ 5 – 16 มิถุนายน 2560 (ดังรายละเอียดด้านหลัง) ขอความร่วมมือให้ชำระที่ครูประจำชั้นของนักเรียนเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบันทึกข้อมูล

2. ผู้ปกครองนักเรียนผู้มีสิทธิเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรจากหน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ขอรับหนังสือรับรองประกอบการขอเบิกได้ที่ห้องการเงิน อาคารจามจุรี (อาคาร 4 ) โรงเรียนเลยพิทยาคม

3. การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนได้จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสินโรงเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนนำส่งใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียนที่ครูประจำชั้นให้แล้วเสร็จ ครบถ้วนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560   รายละเอียดตามเอกสารแนบ