ประกาศเรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์23 มิ.ย. 2559 03:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2559 03:15 ]
ด้วยทางโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ให้กับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ผู้เรียน โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,5 และ 6 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
23 มิ.ย. 2559 03:15
Comments