ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์28 ธ.ค. 2560 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑

    ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นฐานกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการวิจัยระดับสูง

ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงกำหนดแนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่


Comments