ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนผ่านการคัเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP ม.ต้น)

โพสต์13 มี.ค. 2559 21:19โดยมัลลิกา ศรีสร้อย
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนผ่านการคัเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สำรอง) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP ม.ต้น)