ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์12 ก.ย. 2559 00:05โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2559 00:21 ]
 
ด้วยงานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบผลการสำรวจเวลาเรียนของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน ระดับชั้นม.1 - ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยสรุป ณ วันที่ 8 กันยายน 2559 สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และนักเรียนที่มีเวลาเรียนเกิน 60%แต่ไม่ถึง 80% ดังรายละเอียดที่แนบ และขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายประกาศปฏิบัติดังนี้
1. นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 
2. นักเรียนที่มีเวลาเรียนเกิน 60% แต่ไม่ถึง 80% ให้นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบในวันที่ 9-15 กันยายน 2559 ที่ห้องบริหารงานวิชาการ ถ้านักเรียนไม่นำผู้ปกครองมายื่นคำร้องตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาที่ประกาศ
3. โรงเรียนเลยพิทยาคมจะพิจารณาคำร้องขอสิทธิ์สอบตามหลักฐานและข้อเท็จจริง และประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 16 กันยายน 2559  
ą
01IMG.jpg
(266k)
กีรติ มูลเมือง,
12 ก.ย. 2559 00:05
ą
02IMG.jpg
(178k)
กีรติ มูลเมือง,
12 ก.ย. 2559 00:05
ą
IMG.jpg
(264k)
กีรติ มูลเมือง,
12 ก.ย. 2559 00:05
Comments