ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โพสต์9 ต.ค. 2560 20:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 20:21 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19             
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา  โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  9  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  นั้นบัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ     ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ตามเอกสารแนบ
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
9 ต.ค. 2560 20:16
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
9 ต.ค. 2560 20:17
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
9 ต.ค. 2560 20:17
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
9 ต.ค. 2560 20:17
Comments