ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC)

โพสต์30 พ.ค. 2560 21:38โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC)

ตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19             

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC)  จำนวน 1 อัตรา  โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2560  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่        

ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (SC) ตาม ไฟล์แนบ