ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:21โดยพิทยา พรหมปัญญา

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                    

เขต 19  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำสำนักงานโครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3034  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 29/2546 สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำสำนักงานโครงการ English Program  ดังนี้ไฟล์แนบ

ą
พิทยา พรหมปัญญา,
2 พ.ย. 2560 20:21
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
2 พ.ย. 2560 20:21
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
2 พ.ย. 2560 20:21
Comments