ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์20 ก.ย. 2560 22:35โดยพิทยา พรหมปัญญา
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP)  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3034   ลงวันที่ 18  มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 29/2546  สั่ง  ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2546  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์แนบ