ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์4 ม.ค. 2560 23:33โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎฺิบัติหน้าที่นักการภารโรง อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่่องมอบอำนาจปฎิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฎิบัติหน้าที่นักการภารของโรงเรียนโดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
4 ม.ค. 2560 23:33
Comments