ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

โพสต์13 ต.ค. 2559 19:13โดยมนตรี เจดีย์
ประการโรงเรียนเลยพิทยาคม  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต้องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับบที่ 2 ) พ.ศ.2536 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2539 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
Ċ
มนตรี เจดีย์,
13 ต.ค. 2559 19:13
Comments