ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เรียกนักเรียนที่มีผลการสอบคัดเลือกในลำดับสำรองเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (2 พฤษภาคม 2559)

โพสต์1 พ.ค. 2559 20:40โดยพิทยา พรหมปัญญา
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ไปแล้วนั้น ในการคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559 และมอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2559 นั้น
   ปรากฏว่ามีนักเรียนมามอบตัวไม่ครบตามประกาศของทางโรงเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงประกาศเรียกนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในลำดับสำรองเพิ่มเติมดังรายชื่อและระเบียบแนบท้ายประกาศนี้
    ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก อ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศอย่างละเอียดและปฏิบัติดังนี้
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2559  เวลา 08.30 น. - 12.00.น. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมามอบตัว ณ ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม
    หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ การเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 และทางโรงเรียนจะเรียกรายชื่อลำดับสำรองต่อไป

ดังเอกสารที่แนบ
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
1 พ.ค. 2559 20:40
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
1 พ.ค. 2559 20:40
Comments