ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์29 เม.ย. 2562 01:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2562 01:57 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก จํานวน 120 รายการ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น
รายละเอียดตาม link นี้
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
29 เม.ย. 2562 01:56
Comments