โครงการ TSA Youth Camp

โพสต์21 ก.พ. 2560 19:37โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 19:45 ]
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มีแนวทางที่จะพัฒนาอัจฉริยภาพของเยาวชนผู้มีศักยภาพสูงและผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเฉพาะด้านของเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีศักยภาพสูงที่สุดและเป็นคลังสมองของประเทศในอนาคต และดำเนินการศึกษารูปแบบการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อเสนอแนะว่ารูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ คือการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถพัฒนาตนเองตามความถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา ดนตรีและศิลปะ และมีความเชี่ยวชาญในการเสริมทักษะและพัฒนาความเป็นเลิศให้กับเยาวชน จึงมีความพร้อมในการออกแบบกิจกรรมและดำเนินการจัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษระดับประเทศ เพื่อพัฒนาเยาวชนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิทยาศาสตร์ กีฬา และศิลปะ ที่สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ (OEC Center for talented youth) ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดตั้งขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเหล่านั้นตามความถนัดได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกลุ่มนี้นำความเป็นเลิศในศาสตร์ของตนเองมาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศต่อไป


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกำหนดจัดโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา (บาสเก็ตบอล หรือ ฟุตบอล) และด้านดนตรีและศิลปะ (Talented Science, Music and Art Youth Camp) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับการพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศในด้านที่ตนถนัด สร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนเพื่อนำความเป็นเลิศในศาสตร์ของตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการที่สนองต่อการพัฒนาประเทศ ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 30 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดการรับสมัครได้จากเอกสารที่แนบมา หรือเว็บไซต์ 
http://www.onec.go.th/index.php/page/view/Information/2485 
และส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) วงเล็บมุมซอง (TSA  Youth Camp)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 มีนาคม 2560  
โดยจ่าหน้าซองถึง

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10200

Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ก.พ. 2560 19:44
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ก.พ. 2560 19:44
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
21 ก.พ. 2560 19:44