การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์19 เม.ย. 2559 20:38โดยมัลลิกา ศรีสร้อย
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผุ้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 แล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำประกาศฯและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนดังกล่าวทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครทาง Internet ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ระหว่างวันที่ 5 - 12 เมษายน 2559) และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://apply.kku.ac.th
              ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จึงขอแจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบต่อไป และให้โรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559
Ċ
มัลลิกา ศรีสร้อย,
19 เม.ย. 2559 20:38
Comments