กิจกรรมยุวชนประชนธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

โพสต์22 ธ.ค. 2559 23:59โดยพิทยา พรหมปัญญา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชนธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๖๐ คน ระยะเวลา รุ่นละ ๑๐ วัน โดย รุนที่ ๑ วันที่ ๑๕ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สภาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัถตุประสงค์เพี่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของยาวชนในการปฏิรูปประเทศ และเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คลิกรายละเอียดเพิ่มที่ www.parliament.go.th/dyouth ,
http://www.d-youth.com/ หรือรายละเอียดตามไฟล์แนบ
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
22 ธ.ค. 2559 23:59
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
22 ธ.ค. 2559 23:59
ą
พิทยา พรหมปัญญา,
22 ธ.ค. 2559 23:59
Ċ
พิทยา พรหมปัญญา,
22 ธ.ค. 2559 23:59
Comments