มสธ. รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

โพสต์25 ม.ค. 2559 08:03โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2559 03:56 โดย องอาจ เกตะวันดี ]
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 โดยเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ (1) หลักสูตร แผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ และ (2) หลักสูตร แผน ข สำหรับนักเรียนที่เลือกทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ  โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จำนวน 11 สาขาวิชา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
25 ม.ค. 2559 08:03