ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โพสต์13 ก.พ. 2559 00:08โดยพิทยา พรหมปัญญา
ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
Comments