ติวสอบค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ปี 2560


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) จะจัดติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน -  30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5

โดยมีตารางการติว ดังนี้
ครั้งที่ 1    24 มิถุนายน 2560        - หัวข้อ "ระบบจำนวน ตัวแปร การดำเนินการ และ เมตริกซ์"
ครั้งที่ 2    1 กรกฎาคม 2560        - หัวข้อ "คอมบินาทอริก (Combinatorics) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
                                                    ความน่าจะเป็น และ ทฤษฎีกราฟ"
ครั้งที่ 3    8 กรกฎาคม 2560        - หัวข้อ "เซต ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล"
ครั้งที่ 4    22 กรกฎาคม 2560      - หัวข้อ "ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม"
ครั้งที่ 5    29 กรกฎาคม 2560      - หัวข้อ "ระบบเลขฐาน การแก้ปัญหา Pseudo Code, Algorithm และ 
                                                    Flowchart" 
ครั้งที่ 6    30 กรกฎาคม 2560      - หัวข้อ "การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น"


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.5 ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะสอบเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2560
(รับจำนวน 40 คนเท่านั้น) หรือสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ <คลิกที่นี่เพื่อสมัครออนไลน์>ให้ผู้มีรายชื่อมารับใบขออนุญาตผู้ปกครองที่ห้องคอมพิวเตอร์ (อาคาร 5)
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมกับให้ผู้ปกครองเซ็นชื่ออนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม
แล้วนำส่งในวันที่มาเข้าติว

กิจกรรมการติว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560 (ตามตารางการอบรม)
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์อาคาร 5
(ลงทะเบียน ฟรี มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


สมัครออนไลน์