อย.น้อยเลยพิทยาคม

อย.น้อยเลยพิทย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : BestPractice OryornoiLoeipit
ความเป็นมา
     จากสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของกองสุขศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข มีจุดมุ่งหมายให้ประชากรดูแล ป้องกันและรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต โดยเฉพาะข้อที่ 4 กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้การดารงชีวิตมีความสุข มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมี ความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นภาระของสังคม และพร้อมที่จะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โรงเรียนเลยพิทยาคม ให้ความสาคัญในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนอย่างมาก ด้วยสุขภาพที่ดีจะส่งผลต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน และการทางานให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการสารวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ร้อยละ 3.64 ซึ่งเกิดจากนักเรียนมีน้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม อาหารจานด่วน และอาหารสาเร็จรูปมาเป็นเวลานาน รวมทั้งการโหมโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม ยา ขนม อาหารเสริม บริการเสริมจานวนมาก ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น แต่ในความเป็นจริงมีโทษมากกว่าประโยชน์
     ชุมนุมอย.น้อยเลยพิทย์ ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ทั้งในโรงเรียน และขยายผลสู่ผู้บริโภคกิจกรรม“พี่สอนน้อง” ทั้งภายในและนอกโรงเรียนในการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารที่ใช้น้ามันทอดซ้า หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ การอ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสาอาง ก่อนซื้อ และใช้ ส่งเสริมให้บริโภคนม ผัก และผลไม้เป็นประจา ในปีการศึกษา 2557-2558 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับงานหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ “ชีวิตปลอดภัยมั่นใจในอาหารคลีน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ “โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพและโครงงานประดิษฐ์” และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ “ออกแบบสร้างสรรค์ยึดมั่นสิทธิผู้บริโภค” เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือในวงกว้าง ซึ่งผู้รายงานดาเนินการกิจกรรมบูรณาการ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร่วมกับชุมนุมมอย.น้อยเลยพิทย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายเครือข่ายเครือข่าย “พี่สอนน้อง” เพื่อส่งต่อความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน
ชุมชน และโรงเรียนเครือข่าย
3. เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อโดยเน้นการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อและใช้
4. เพื่อลดภาระงานของนักเรียนโดยการบูรณาการComments