กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ม.ค. 2563 03:11 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ม.ค. 2563 22:35 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ชุมนุมเลยพิทย์จิตอาสา ออกค่ายปีที่ 10 “พี่ช่วยน้อง”
20 ม.ค. 2563 22:35 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข So21012563
20 ม.ค. 2563 22:33 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6695.jpg กับ So21012563
20 ม.ค. 2563 22:33 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง So21012563
20 ม.ค. 2563 22:31 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69
20 ม.ค. 2563 22:27 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6642.jpg กับ sinlapaSo#69
20 ม.ค. 2563 22:27 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง sinlapaSo#69
20 ม.ค. 2563 22:22 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคุณวิไลลักษณ์ ศรียา ศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ปี 2535 ครั้งที่ 2
20 ม.ค. 2563 22:22 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6738.jpg กับ Scholarships2#2562
20 ม.ค. 2563 22:22 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Scholarships2#2562
20 ม.ค. 2563 22:16 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ผลการประกวดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 ม.ค. 2563 22:15 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6733.jpg กับ sinlapaSci#69
20 ม.ค. 2563 22:15 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง sinlapaSci#69
20 ม.ค. 2563 22:09 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6547.jpg กับ Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO)
20 ม.ค. 2563 22:08 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO)
20 ม.ค. 2563 21:58 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ม.ค. 2563 05:56 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ม.ค. 2563 05:54 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
20 ม.ค. 2563 05:54 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_3676.jpg กับ CEFRM3
20 ม.ค. 2563 05:54 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง CEFRM3
20 ม.ค. 2563 05:50 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
20 ม.ค. 2563 05:50 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_6371.jpg กับ Study trip20012563
20 ม.ค. 2563 05:50 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Study trip20012563
20 ม.ค. 2563 05:42 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เก่ากว่า | ใหม่กว่า