กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ก.ค. 2563 07:15 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม A และกลุ่ม B ปีการศึกษา 2563
3 ก.ค. 2563 09:33 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)
3 ก.ค. 2563 09:32 พิทยา พรหมปัญญา แนบ libraly.pdf กับ library63
3 ก.ค. 2563 09:32 พิทยา พรหมปัญญา แนบ libra2563.jpg กับ library63
3 ก.ค. 2563 09:32 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง library63
3 ก.ค. 2563 09:16 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์(Lab boy)
3 ก.ค. 2563 09:16 พิทยา พรหมปัญญา แนบ labboy.jpg กับ Lab boy
3 ก.ค. 2563 09:16 พิทยา พรหมปัญญา แนบ Labboy2563.pdf กับ Lab boy
3 ก.ค. 2563 09:16 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Lab boy
30 มิ.ย. 2563 19:51 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ gepteacher63.jpg จาก Teacher Application Form
30 มิ.ย. 2563 19:51 พิทยา พรหมปัญญา ลบ Teacher Application Form
30 มิ.ย. 2563 19:49 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ gepteacher63_newteacher.jpg จาก ไม่มีชื่อ
30 มิ.ย. 2563 19:49 พิทยา พรหมปัญญา ลบ ไม่มีชื่อ
30 มิ.ย. 2563 19:49 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข ไม่มีชื่อ
30 มิ.ย. 2563 19:48 พิทยา พรหมปัญญา นำออกไฟล์แนบ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ.pdf จาก ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (GEP)
29 มิ.ย. 2563 08:48 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
29 มิ.ย. 2563 08:48 พิทยา พรหมปัญญา แนบ DSC_4719.jpg กับ Meeting163
29 มิ.ย. 2563 08:48 พิทยา พรหมปัญญา สร้าง Meeting163
28 มิ.ย. 2563 23:34 มัลลิกา ทุมจันดา แนบ รายชื่อม.4-2563 - แผ่น1.pdf กับ รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์
28 มิ.ย. 2563 23:34 มัลลิกา ทุมจันดา สร้าง รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์
26 มิ.ย. 2563 10:36 พิทยา พรหมปัญญา แก้ไข การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม A และกลุ่ม B ปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 2563 04:21 กีรติ มูลเมือง แก้ไข ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมการเรียนในระบบออนไลน์
26 มิ.ย. 2563 04:15 กีรติ มูลเมือง แก้ไข ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมการเรียนในระบบออนไลน์
26 มิ.ย. 2563 04:15 กีรติ มูลเมือง แนบ รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์ ม.4(ใหม่) และนร.ย้ายเข้า วันที่ 29 ภาคบ่าย.pdf กับ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมการเรียนในระบบออนไลน์
26 มิ.ย. 2563 04:15 กีรติ มูลเมือง แนบ รายชื่อนักเรียนอบรมออนไลน์ ม.1 วันที่ 28 ภาคเช้า.pdf กับ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าอบรมการเรียนในระบบออนไลน์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า