รูปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานการเรียนรู้ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย เริ่มจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่โรงเรียน และตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยโรงเรียนกำหนดนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคน
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ครูนำความรู้บูรณาการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้นำสู่ชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกรายวิชา  จากนโยบายให้ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียนในทุกรายวิชา นักเรียนสามารถถอดบทเรียน และสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ตลอดทั้งสามารถแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ
โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืนจนเป็นวิถีชีวิต