พันธกิจ

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลกและมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเชี่ยวชาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน สื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
6.สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): กลยุทธ์ (Strategy)