วิสัยทัศน์

    วิสัยทัศน์ (Vision) ปีการศึกษา 2560 - 2563
 
    โรงเรียนเลยพิทยาคม สร้างคนคุณภาพ ด้วยครูมืออาชีพ ภายในปี 2563