สนับสนุนการเรียนการสอน

นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
งานแนะแนว

นางสาวจริยา  พรหมรักษา
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวบัวบูชา คุณารัตนศิริกุล
งานแนะแนวนางสาวกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์
งานแนะแนว

นางกรรณิกา สุทธิแพทย์
หัวหน้างานห้องสมุด