การงานอาชีพ


นายธีรวัชร  สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


นางเย็นจิต คำครู
นายสมศักดิ์  แสงสว่าง

นางอภิญญา บุญโท
นายสุวัฒน์  คงขุนทด