ภาษาไทยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางยุพาพร  พรมศิลา 
นางวัชรี  ชินชัยพงษ์
 
นางโฉมสุภางค์  ถมกระจ่าง 
นางสาวสมจิตร ทิพรส 
 
 
นายคุ้มครอง  บุญช่วย 
นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์

นางสาวอัญชลีรัตน์  ศรีวงษา 
นางอนงค์นาฏ  ครุนันท์
 
นางสาวอรุณี  เขาราช
นางวลัยพร ภูรีญาณสวัสดิ์
 
 
 
  
ว่าที่ ร.ต.อภิเบศร์ รักษางาม  
นางสาวณัฐณิชา จำปาอ่อน 
 
 
 
นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก
นางสาวชญานี แก้วกัลยา
               นางสาวรติพร ดรอินทร์
นายพงศ์พล บุญโท