ภาษาไทยนางอนงค์นาฏ  ครุนันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางยุพาพร  พรมศิลา 
นายคุ้มครอง  บุญช่วย
นางศรีสุรางค์ สารีพิมพ์
นางสาวสมจิตร ทิพรส 
 
 
นางสาวอรุณี  เขาราช
นางวลัยพร ภูรีญาณสวัสดิ์
นางสาวอัญชลีรัตน์  ศรีวงษา 
นายพงศ์พล บุญโท 

นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก
นางสาวชญานี แก้วกัลยา
ว่าที่ ร.ต.อภิเบศร์ รักษางาม  
นางสาวณัฐณิชา จำปาอ่อน 
 
 
 
นางสาวรติพร ดรอินทร์