สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุมนฑา  เจียมสงวน
นางสาวสุนทรี  ศิริสวัสดิ์
นายทวีวัฒน์  พิมพ์พัฒน์
นางสาววรนาฏ  สอนพรหม

นางศุภมาส ไชยปะ
นางศิริลักษณ์  แสนใจวุฒิ
      ว่าที่ ร.ต. อาวุธ ดวงดาวพารัมย์ 


นางสาวสุไพรี  กองมณี
นายทองม้วน ลีกอก
นางระมัด ไขหินตั้ง
นายธนกฤต จันทร์อ้วน


นางสาวช่อกนก  อาจศัตรู
นางสาวปิยวรรณ ศรีจันทวงษ์
นางการะเกษ  คงขุนทด
นายนรินทร  คูณเมือง
นางอุทุมพร  คูณเมือง


นายศตวรรษ คำตันบุญ
นางสาวปณิดา ศรีเฉลียว


นางสาววิภารัตน์ โยวะศรี