สุขศึกษา พลศึกษา

นายสมชาย โสภารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา


นายคธาวุฒิ สารมะโน
นายจีรพรรณ ดาขัน
นางพรทิพษ์  ใจวงค์
นางดวงจันทร์ อาจศัตรู

นายสุพจน์  ทำจ้อม
นายกำชัย บุตระมี
นายจักรพันธ์ บรรณารักษ์

นายจักรพงษ์ สร้อยจันดา


นายอดิศักดิ์ อารมย์เสรี