วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุรชัย กัลป์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางอุทุมพร สาระทัศนานันท์นางณิชารีย์ ชมเชย
นายไชยา โคตรพัฒน์
นางจิภาดา ดวงท้าวเศษ


นางสาวปรียาดา เพชรเวียง
นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี
นางนงลักษณ์ ศิริหล้า
นางสาวอุไร พรมมาวัน


นางศิริพร พิมพ์ศรี
นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย
นางขวัญชนก บุญประคอง
นายสุริยา พิมพ์ศรี

นายภูสิทธิ์ จันทนา
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางรจนา พากระจ่าง

นางจรัญญา เพชรเพ็ง

นายภัทร สุขผุย
นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์
นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ
นางกรรณิกา อินพินิจ

นายธนากร กองกูล
นายพัสกร กมลรัตน์
นางสาวพรวดี พรมเดช
นางรัตติกร  จันทนา
นางสาวจันทร์สุดา แสงโสดา
นายสันติชัย ปีทาลาด
นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ
นางสาวนภาพร คำเชียง


นายรพี พรมดี
นางสาวนภัสกร    โสมณี
นายองอาจ  เกตะวันดี
นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นางสาวนิรันรัตน์  สุภาษิ
นายจรูญวิชญ์  ผลสุวรรณ


นางสาวเสาวลักษณ์  กัลยา นางมัลลิกา  ทุมจันดา นายกีรติ  มูลเมือง
นางสาวณัฐพร  สิงห์มณี


นางสาวปูริตา  จั่นทอง
นายจุลดิศ  คำหว่าน นายชานนท์ นาหัวนิน
นายพิทยา  พรหมปัญญา