วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุรชัย กัลป์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายไชยา โคตรพัฒน์นางณิชารีย์ ชมเชย
นางสาวปรียาดา เพชรเวียง
นางจิภาดา ดวงท้าวเศษ


นางสาวอุไร พรมมาวัน
นางวลัยพรรณ สุวรรณชาติธนดี
นางนงลักษณ์ ศิริหล้า
นายสุริยา พิมพ์ศรีนางศิริพร พิมพ์ศรี
นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย
นางขวัญชนก บุญประคอง
นางกรรณิกา อินพินิจ

นายภูสิทธิ์ จันทนา
นางสุพัตรา ไชยจันหอม
นางณิรมน  พากระจ่าง

นางจรัญญา เพชรเพ็ง

นายภัทร สุขผุย
นายเจษฎา กาญจนาจินดานันต์
นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจ


นายธนากร กองกูล
นายพัสกร กมลรัตน์
นางสาวพรวดี พรมเดช
นางรัตติกร  จันทนา
นางสาวจันทร์สุดา แสงโสดา
นายสันติชัย ปีทาลาด
นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรคะ
นางสาวนภาพร คำเชียง


นายรพี พรมดี
นางสาวนภัสกร    โสมณี
นายองอาจ  เกตะวันดี
นางพรพิศ อิ่มเอิบ

นางสาวนิรันรัตน์  สุภาษิ
นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา


นางสาวปูริตา จั่นทอง
นางมัลลิกา  ทุมจันดา
นายพิทยา พรหมปัญญา
นางสาวณัฐพร  สิงห์มณีนายจุลดิศ  คำหว่าน นายชานนท์ นาหัวนิน