คณิตศาสตร์

นายเจษฎา อินพินิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอัญญารัตน์ พุทธิมา
นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์
นางเพ็ญศิริ พสิษฐ์เนาวกุล

นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์
นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์
นางสาวจีระนันท์ สาพรหม
นางเพชรรัช รัดมาน

นางสาวพัชนี พินธุวัน

นางปริยามญชุ์ สรรพการ
นางสาวชุตมันต์ จินตเมธาพรพงศ์
นางรัตนาภรณ์ พลชา

นายวัชระ น้อยมี

นางพัชรี มูลเมือง
นางสาวรัชฎาพร เชียงทอง

นางณัฏฐนิชา จำปาอ่อน
นางสาวประภัสสร  แก้วพิลารมณ์
นายศักรินทร์ ขูรีรัง
นางมยุรีย์พร  ขันติยู
นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี

นางสุนันท์ ปัสสา

นางสาวอนุพร วิชามลนางสาวภัคภิรมย์  เหล่าอรรคะ
นางสาวสุมาลี ไกลเมือง