ผู้บริหาร

 


นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
 นายนราธิป เจียมสงวน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
นายชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวเอมจิตร  สมสืบ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นางกุลธิดา  ศรีโกเมนทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป