การวิเคราะห์ฐานการเรียนรู้สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            การอ่านเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษา ต่างประเทศที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ก่อให้เกิดแนวทางการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ การเมือง การค้าและเศรษฐกิจ ซึ่งภาษาอังกฤษได้ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์   ป้ายชื่อถนน ป้ายโฆษณา แบบฟอร์มราชการ สลากยา การ์ตูน เป็นต้น  คนที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีกว่าย่อมสืบค้น และพัฒนาทุกด้านได้มากกว่านั้น หมายความว่าการศึกษาหาความรู้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตย่อมมีแนวโน้มที่ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ (บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์, 2549)                                             
            ในปัจจุบันคนที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ได้มากกว่าคนที่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การดำรงชีวิตประจำวัน เป็นต้น 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำฐานการเรียนรู้ I Love English ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือรู้จักความพอประมาณกับเวลาและศักยภาพของตนเอง ความมีเหตุผล คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวคำศัพท์และมีความรอบคอบในการอ่านและตอบคำถาม ซึ่งในฐานการเรียนเรียนรู้ I Love English นี้ นักเรียนจะได้อ่านหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลากหลายให้นักเรียนได้เรื่องอ่านตามความถนัดและตามความชอบ
            เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะได้ตอบคำถามซึ่งครูได้เตรียมไว้ให้แล้วในฐานการเรียนรู้ คำถามที่ใช้เป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านควบคู่ไปกับการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งคำถามจะเรียงจากการฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์จากขั้นต่ำไปขั้นสูง โดยยึดหลักของ Bloom Taxonomy 6 ขั้นดังนี้
  1. ขั้นความรู้ (knowledge) 
  2. ขั้นความเข้าใจ (comprehensive) 
  3. ขั้นการนำความรู้ไปใช้ (application) 
  4. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
  5. ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis) 
  6. ขั้นการประเมินค่า (Evaluation)
ขั้นตอนการศึกษาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง I Love English
  1. นักเรียนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน I Love English
  2. นักเรียนเลือกหนังสือ แล้วอ่าน ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. นักเรียนรับแบบประเมินผลการศึกษาฐานการเรียนรู้ (คำถาม Critical Thinking)
  4. นักเรียนซักถามปัญหา วิพากษ์ และสรุปร่วมกันกับนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ และครูประจำฐานการเรียนรู้
  5. สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
            หนังสือและสื่อภาษาอังกฤษ เช่น หนังสืออ่านเล่น นิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น Student Weekly, NJ Magazine, etc.

การวัดและประเมินผล
  1. ประเมินจากการตอบคำถามของนักเรียน
  2. ประเมินจากแบบทดสอบหลังการอ่าน  
การจบหลักสูตร
  1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกล่าร้อยละ 80
  2. มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  1. มีหลักฐานการประเมินผล
  2. ทะเบียนคุมการใช้ฐาน
https://sites.google.com/a/loeipit.ac.th/web/i-love-english/I%20LOVE%20ENGLISH.png