การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 มี.ค. 2565 08:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2565 01:17 ]
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ "การนำเสนอการถอดบทเรียน ฯ" ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 กิจกรรมวันที่ 30  
กิจกรรมวันที่ 31
Comments