งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำและประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 
(จัดห้องเรียนใหม่) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
16 พ.ค. 2564 01:50
Ċ
งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม,
16 พ.ค. 2564 01:50