โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 420 คน
    1. ประเภทในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 294 คน
    2. ประเภททั่วไปรวมเงื่อนไขพิเศษตามนโยบาย สพฐ. จำนวน 126 คน
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 462 คน
    • ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม จำนวน 370 คน
    • ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3 ทั่วไป จำนวน 92 คน
รับสมัครระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

Ċ
งาน ICT เลยพิทยาคม,
26 ก.พ. 2565 08:27